Let us help you with your success!

Интелигентни осветителни системи, изградени на базата на DALI

Услуги


Описание на системата DALI

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) е стандарт за управление на осветителни инсталации и други системи в сградната автоматизация. Стандартът е отворен, за да се гарантира съвместимост на устройствата от различни производители. С индивидуалното адресиране и опростената си структура DALI предлага редица предимства спрямо други интерфейси. 


DALI концепцията е отворена към нови приложения. 
Проекти от различен мащаб се реализират като самостоятелни DALI системи – от помещение с едно осветително тяло до комплексно управление на няколко кръга.

През подходящ интерфейс към DALI линията се свързват и устройства без DALI вход като лампи, управления за щори, прозорци, врати, поливни системи и др. Функционалността на вече изградени инсталации също може да се разшири с възможностите на DALI без да се налагат ремонти дейности.

DALI работи успешно и като подсистема на сградната автоматизация чрез комуникация с централното управление и другите кръгове. Като част от BMS DALI предлага икономически рентабилна материална база и улеснява техническото изпълнение.

DALI системата се изгражда от два основни типа устройства, които комуникират помежду си на принципа Master-Slave. Комуникацията е базирана на протокола DALI (half-duplex, асинхронен, сериен протокол). 

Изпълнителните устройства (Slave) осигуряват директното изпълнение на получената по DALI линията команда, управлявайки свързаните към тях крайни звена – лампи и други малки и по-големи товари. Към тях спадат пусково-регулиращата апаратура за директно управление на лампи, димери, превключватели и релета. Устройствата могат да бъдат с вход за управление по DALI, PWM или с аналогови сигнали, например 1-10 V. 

Управляващите устройства Master) изпращат команди към изпълнителните или данни към други управляващи модули. Някои от тях имат и обслужващи функции. Основните им режими на работа са: Multi Master при повече от едно устройство с право на достъп до комуникацията и Single Master режим при един Master в системата.

Двупроводната линия
 изпълнява няколко функции едновременно: свързване на всички модули в системата и осъществяване на DALI захранването и обмена на данни. DALI инсталацията има свободна топография и се изгражда лесно със стандартен двужилен кабел или две жила от многожилен захранващ кабел.


Захранващият модул осигурява захранване за комуникацията и за голяма част от DALI устройствата в кръга. В един модул захранването може да бъде комбинирано и с други функции, например разширяване и удължаване на линията. 

Чрез подходящия интерфейс в DALI системата участват и устройства без DALI вход, базирани на друг протокол за комуникация или управлявани с аналогови сигнали.

DALI концепцията предлага три варианта за управление на изпълнителните модули: индивидуално, по групи или всички заедно. Индивидуалното адресиране дава възможност устройствата да работят поотделно и едновременно с това да участват в няколко групи според зададената конфигурация.

С разработените DALI команди за управление функционалността на системата се разширява значително. Освен стандартните димиране, включване и изключване (dim up, dim down, off, recall min., recall max., go to scene 1-16, direct arcpower ...%) са предвидени и специализирани команди за регулиране на цвета и цветната температура както и готови и потребителски макроси.